Forretningsbetingelser

DejligLamas forretningsbetingelser gælder for den rådgivning og de ydelser, DejligLama og underleverandører leverer til kunden, med mindre andet er aftalt. Ydelser leveret af DejligLama, uanset art betegnes i det følgende som “projekt”. Forretningsbetingelserne gælder i de tilfælde hvor anden indgået aftale ikke er dækkende.

Samarbejdsaftale

Ved modtagelsen af en ny opgave, vil DejligLama, medmindre dette fremgår klart, kort bekræfte, hvad  opgaven går ud på og eventuelt beskrive, hvilke aktiviteter der påregnes udført samt om muligt angive tidshorisonten og estimat for løsning af projektet.

DejligLama behandler alle modtagne oplysninger fortroligt, og fortrolighedspligten dækker også evt. underleverandører.

Et tilbud fra DejligLama er gældende 30 dage fra den dag hvor tilbuddet sendes.

Ændringer i et igangværende projekts omfang eller vilkår kan betyde at et nyt tilbud udarbejdes for dele eller hele projektet ift. de ændrede vilkår.

Ved et projekts afslutning tilbageleveres evt. originale dokumenter, og DejligLama opbevarer ingen oplysninger om adgange til kundens systemer, med mindre andet aftales.

Et projekt er altid kundespecifikt, og betingelserne for almindelig fortrydelsesret er derfor ikke gældende.

DejligLamas rådgivning sker i henhold til dansk ret, og DejligLama er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

DejligLama har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde øknomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter idriftsættelse af et projekt.

Eventuelle tvister vedrørende rådgivning, herunder et eventuelt ansvar herfor, kan alene afgøres af danske domstole med anvendelse af dansk ret.

Honorar og fakturering

DejligLama arbejder med priser der justeres en gang årligt. De til en hver tid gældende priser er offentligt tilgængelige på dejliglama.dk.

Kunden oplyses så vidt muligt om det samlede omfang af honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Medmindre der er indgået anden aftale, eller fast pris aftale, tager fakturering udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug uagtet estimat, idet der dog under hensyn til omfanget og opnået resultat kan afviges herfra. DejligLama gør opmærksom på timeforbrug hvis dette overstiger i væsentlig grad fra estimatet.

Der faktureres som udgangspunkt løbende omkring den 20. i hver måned under et projekts forløb.  Sidste fakturering sker altid efter projektets afslutning.  Ved løbende aftaler afregnes månedligt forud.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato med mindre andet er angivet på faktura. Ved forsinket betaling pålægges gebyr ved gentagende rykkere.

Alle priser oplyses ex.moms med mindre andet er angivet.

Markedsføring

DejligLama har ret til at anvende kundens navn og logo i markedsføring af projektet på DejligLamas platforme. Herunder de til en hver tid gængse sociale medier.

En afvigelse herfra kan ske mod kompensation.